BẠN MUỐN BIẾT ĐIỀU GÌ VỀ CBD?

THÔNG TIN VỀ CBD

Phytocannabinoids và endocannabinoids là gì?

Cannabinoids có thể được phân loại là phytocannabinoids hoặc endocannabinoids, dựa trên nguồn gốc của chúng. Tiền tố “phyto” có nghĩa là “thực vật”, dùng để chỉ nguồn gốc thực vật của phytocannabinoids. Ngoài ra, tiền tố “endo” trong endocannabinoids có nghĩa là “bên trong”, cho biết những cannabinoids này được sản xuất trong cơ thể. Cả phytocannabinoids và endocannabinoids đều tương tác với hệ thống endocannabinoid của hệ thần kinh.

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
CÁCH SỬ DỤNG